El Consell de Ministres aprova el projecte de llei qualificada dels estats d’alarma i emergència

El Consell de Ministres ha aprovat també el projecte de la llei qualificada dels estats d’alarma i emergència que ha de permetre al Govern donar resposta a situacions d’especial gravetat ocasionades per catàstrofes naturals i desenvolupa elprocediment ques’ha de seguir per a la declaració i, quan s’escaigui, la pròrroga dels estats d’alarma i d’emergència. Aquest text normatiu desenvolupa l’article 42 de la Constitució que estableix la possibilitat de limitar o suspendre temporalment l’exercici de determinats drets fonamentals per mitjà de la declaració dels estats d’alarma i d’emergència, i determina les circumstàncies dels fets que fan possibles l’un i l’altre, i els seus efectes respectius.

En el seu articulat es regula l’estat d’alarma, la forma de la declaració i els seus efectes. També contempla específicament l’estat d’emergència, regulant-ne la forma de la declaració, i desenvolupa les diferents mesures que s’hi poden adoptar. La normativa estableix les normes comunes a ambdós supòsits, la necessitat de donar publicitat a les declaracions; l’atribució de la competència al cap de Govern, que la pot delegar, en tot o en part, a un o més ministres.

També estableix la no-interrupció del normal funcionament dels poders constitucionals de l’estat; la no-alteració del principi de responsabilitat dels poders públics ni, per tant, del règim de responsabilitat patrimonial de l’Administració i l’establiment de mesures per facilitar l’execució de les disposicions que s’adoptin mentre dura la declaració, i per evitar l’obstaculització, la resistència o l’incompliment de les ordres de l’autoritat competent.Tal com ha apuntat el ministre Portaveu, el projecte de llei que s’ha entrat avui a tràmit parlamentari es tramitarà per urgència per tal dedisposar d’una normativa legal en cas que fos necessària. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Read more: Notícies d'Andorra ...