AR+I presenta l’informe de creuament de dades de l’enquesta política preelectoral del 2 d’abril

Els enquestats amb estudis universitaris (86%) i els professionals (89%) són els que més diuen que no han decidit el vot

L’enquesta política és un instrument que vol mesurar les percepcions de la població sobre diversos aspectes relacionats amb l’actualitat política del Principat. Tot i que en alguns Observatoris s’han demanat qüestions polítiques, aquest treball vol ser una eina que específicament tracti sobre aquest tema. El treball de camp s’ha dut a terme entre el 21 de febrer i el 08 de març 2023, mitjançant una enquesta telefònica. La mostra està formada per 1.210 persones (810 de nacionalitat andorrana i 400 d’altres nacionalitats) escollides de manera aleatòria entre tot el ventall de números de telèfon.

En aquest informe es presenten les dades dels creuaments amb les diferents variables sociodemogràfiques. En termes generals, prop d’un 53% dels enquestats de nacionalitat andorrana diuen que la política els interessa molt o bastant, davant d’un 46% que diuen que els interessa poc o gens. El percentatge d’enquestats andorrans que diuen que la política els interessa molt o bastant ha disminuït gairebé dos punts respecte l’enquesta del 2022.

Entre els enquestats de nacionalitat andorrana, la valoració mitjana de la confiança en els polítics andorrans és de 5,1 (en una escala del 0 al 10), quatre dècimes menys que l’any 2022.

En augmentar el nivell d’estudis augmenta la proporció dels que diuen que són de centre dreta. Segons l’ocupació, els treballadors del comerç, l’hostaleria i els serveis personals són els que més diuen que són d’esquerra (20%), els estudiants diuen en major proporció que són de centre esquerra (26%).

Els joves diuen en menor proporció que aniran a votar (82%) que els altres grups d’edat (entre un 91% i un 93%), i en funció del nivell d’estudis i l’ocupació destaca que afirmen que aniran a votar en major proporció els enquestats amb estudis universitaris (93%).

Els enquestats amb estudis universitaris (86%) i els professionals i tècnics (89%) són els que més diuen que no han decidit el vot per manca d’informació (esperen a conèixer els programes, i seguir els debats i entrevistes als candidats, etc.) i la manca d’interès és més elevada entre els enquestats amb estudis primaris incomplets (13%), els treballadors del comerç, l’hoteleria i serveis personals i els estudiants (10%).

Pel que fa als no andorrans, a mesura que augmenta l’edat, major és el nombre de respostes que al·leguen una voluntat de participació política, sent els joves els que menys expressen aquest fet (amb un 74%) i les persones de 65 o més anys, les que més (amb un 95%).

Read more: Les notícies ...