Els empresaris facturin una xifra anual d’ingressos inferiors a 150.000€ no hauran de dipositar els comptes

Els empresaris, persones físiques, que s’hagin acollit al mètode de determinació objectiva i facturin una xifra anual d’ingressos inferiors a 150.000€ no hauran de dipositar els comptes a partir de l’exercici 2024.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha exposat avui una millora significativa en l’operativa comptable dels petits autònoms amb una xifra anual d’ingressos inferior a 150.000 euros. Aquest any 2024, de manera excepcional, cap d’ells, -amb independència del mètode de determinació de la base de tributació a la qual s’acullin- no haurà de dipositar els comptes anuals de l’exercici iniciat l’1 de gener del 2023. A més, aquells empresaris -persones físiques-, que s’hagin acollit al mètode de determinació objectiva dels rendiments de la seva activitat per declarar l’IRPF, i sempre que la seva xifra anual d’ingressos total sigui inferior a 150.000 euros, resten exclosos de l’obligació de dipositar els comptes anuals, a partir de l’exercici iniciat l’1 de gener del 2024.

Aquesta novetat quedarà regulada en una de les disposicions finals de la Llei del Pressupost que el Consell General votarà el proper dijous 1 de febrer. La titular d’Economia ha explicat que s’ha pactat la introducció d’aquesta millora amb el Grup parlamentari Ciutadans Compromesos “per donar resposta a la demanda generalitzada dels empresaris petits que han d’afrontar una càrrega econòmica i de volum de feina per complir l’obligació de portar una comptabilitat com les grans empreses”, i arriba fruit de diverses peticions recollides els darrers mesos per part del Col·legi d’economistes, l’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals d’Andorra, la Cambra de Comerç i el col·lectiu de petits empresaris.

Aquesta mesura ha estat treballada conjuntament entre el Col·legi d’Economistes d’Andorra i el Govern, en el marc d’una reforma més ambiciosa que encara s’està duent a terme sobre la formulació dels comptes de les empreses, i poder-ho disgregar de la vessant estadística que ara mateix es presenta conjuntament.

Es calcula que uns 275 empresaris que tributen en base a la determinació objectiva, és a dir, un 5% de les 5.600 empreses registrades amb una facturació inferior a 150.000€ l’any no hauran de dipositar els comptes.

Per aquest exercici 2023 el nombre d’empreses que es podran acollir a la mesura d’excepcionalitat en el dipòsit dels comptes anuals la xifra augmenta als 5.600, ja que s’hi poden acollir totes aquelles persones físiques amb una xifra de negoci inferior a 150.000€, independentment del mètode de tributació.

Quant al règim de tributació per determinació objectiva, es tracta d’un sistema simplificat que permet als petits empresaris determinar els rendiments de la seva activitat econòmica i les despeses aplicables d’acord amb uns barems fixats per llei, de tal manera que simplifica notablement la gestió tributària per a empreses de petites dimensions.

La Llei de comptabilitat del 2007 tradicionalment havia exclòs els empresaris amb una facturació mínima de presentar la declaració. Al desembre del 2021, amb la modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, es va establir l’obligació per a tots els empresaris de dipositar els comptes. La Llei 17/2022, de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, va reestablir una pròrroga en l’obligació del dipòsit de comptes per part dels petits empresaris amb una xifra anual total d’ingressos inferior a 150.000 euros, una circumstància que s’ha anat allargant els exercicis posteriors.

En tot cas, i malgrat les exempcions en el dipòsit de comptes ja des de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de comptabilitat dels empresaris, aquests estan obligats a dur una comptabilitat dels seus negocis.

Read more: Les notícies ...