Aprovat un paquet de mesures per incentivar el poder adquisitiu

El Consell de Ministres ha aprovat un conjunt de mesures per incentivar el poder adquisitiu de la població. Així, i de manera transversal, el ministeri de Presidència, Economia i Empresa, el de Finances i el d’Afers Socials, Habitatge i Joventut han impulsat el projecte de Llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu i el Decret de fixació del salari mínim, que preveu un augment del 3,2% respecte l’any anterior.

Projecte de Llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu.

El projecte de Llei de mesures urgents per millorar el poder adquisitiu impulsa accions en diferents àmbits. Pel que fa a les pensions, s’estableix un increment del 3,2% de les que estiguin per sota del salari mínim.

Es tracta d’un increment extraordinari de caràcter no contributiu i es manté mentre la persona assegurada continuï complint els requisits establerts. En aquest sentit, els beneficiaris han de residir a Andorra i o bé acreditar un període mínim de cotització de 25 anys a la branca jubilació per a les pensions de jubilació o viduïtat, o bé 25 anys a la branca general pera les pensions d’invalidesa. El projecte de Llei també recull un article en relació a la revalorització dels sous més baixos. Així, s’hi detalla un increment obligatori d’acord amb l’Índex de Preus de Consum (IPC) aplicable a tots els salaris que anualment siguin inferiors a 24.000 euros bruts.

Pel que fa a les mesures referents a l’arrendament d’habitatges, tal com ja es va avançar la setmana passada, les mesures urgents inclouen l’allargament d’un any en els contractes d’arrendament que vencin durant el 2020. Tal com s’ha fet enguany, la part arrendatària podrà exigir la renovació del contracte un any més i el preu del lloguer només podrà incrementar-se d’acord amb l’IPC. No obstant, hi ha excepcions a la pròrroga, totes elles acordades amb els actors del sector immobiliari. En concret, el llogater no pot demanar-la quan el propietari cedeixi la finca al Govern per a usos socials o quan l’arrendador vulgui recuperar l’immoble per a ús propi o de familiars (el propietari haurà de garantir que l’habitatge no entra de nou al mercat de lloguer per un període mínim de cinc anys). Sí que es permetrà un augment del preu del lloguer superior a l’IPC quan sigui un immoble amb una superfície superior als 200m2, quan s’hagin fet obres de millora a l’habitatge o quan els darrers 3 anys no s’hagi augmentat l’IPC corresponent.

Les mesures urgents també inclouen una bonificació específica per incentivar la rehabilitació d’habitatges destinats a l’arrendament, amb un increment d’un màxim de 10 punts percentuals addicionals a la subvenció directa que es demana. Per poder tenir accés a la bonificació, el sol·licitant haurà d’acreditar, un cop acabada la rehabilitació, un contracte d’arrendament i residència. Amb l’aprovació del projecte de Llei s’espera poder incidir de manera positiva en l’economia del país i millorar el poder adquisitiu de la població. El salari mínim interprofessional s’incrementa un 3,2% l’any 2020 El Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha aprovat el Decret pel qual el salari mínim horari interprofessional s’incrementa un 3,2% amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2020. D’aquesta manera, es fixa el salari mínim horari interprofessional en 6,25 euros/hora. Així el salari mínim interprofessional mensual quedarà en 1.083,33 euros.

Tenint en compte que l’IPC del 2019 es preveu que se situï en un 0,8%, l’increment del salari mínim serà de quatre vegades l’IPC. Tal com fixa el Codi de relacions laborals, el salari mínim es fixa per hora (6,25 euros per al 2020) i a partir d’aquí es calcula quin és el salari mínim diari i mensual. Tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, el decret de salari mínim, s’inclou en el paquet de mesures que tenen per objectiu millorar la capacitat adquisitiva. L’import s’ha fixat amb l’objectiu d’anar equiparant progressivament el salari mínim al cost real de la vida i amb la voluntat de respectar la recomanació del Consell d’Europa de situar el salari mínim, com a mínim al 50% del salari mitjà. Així, el Govern ha considerat convenient incrementar el salari mínim horari interprofessional un 3,2% en relació al salari mínim vigent durant l’any 2019 a partir de l’1 de gener del 2020.

Read more: Negocis i economia ...