Honda NSX targa: 294 HP

Honda NSX targa: 294 HP

Read more: World best cars by Jordi Vilaró ...