Se signa un conveni de col·laboració amb l’Associació de Treballadors Socials d’Andorra per a actuacions de protecció civil

photo: govern

La secretària d’Estat de Justícia i Interior, Ester Molné, i la presidenta de l’Associació de Treballadors Socials d’Andorra (ATSA), Mònica Insa, han signat avui un conveni de col·laboració entre el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències (PCGE) i l’ATSA.

Amb la signatura d’aquest conveni, el PCGE integrarà, a partir d’ara, en els seus plans d’emergència els professionals d’aquesta associació, per activar la seva intervenció quan la situació ho requereixi. L’ATSA compta amb professionals formats específicament per a la intervenció en situacions d’emergència i de catàstrofes, assegurant a les persones afectades l’acompanyament i el suport psicosocial convenients.

Així doncs, des del PCGE es facilitarà la participació de l’ATSA en l’elaboració dels plans d’actuació del grup logístic i de suport social dels plans d’emergència de protecció civil, així com de la fase de retorn a la normalitat. També es facilitarà la participació de l’ATSA en exercicis i simulacres que organitzi el PCGE, es formarà el seu personal sobre diferents aspectes: plans de protecció civil en els quals sigui necessària la seva intervenció, criteris d’activació d’aquests plans, funcionament del Centre Nacional d’Emergències, i sobre tots els aspectes de protecció civil que siguin necessaris per desenvolupar la col·laboració en el marc del conveni signat avui.

Per la seva banda, l’Associació de Treballadors Socials d’Andorra garantirà la disponibilitat d’equips de treballadors socials, degudament acreditats i formats per intervenir en les emergències en un temps de resposta adequat.

El conveni també estableix que es crearà una comissió de seguiment paritària, integrada, com a mínim, per dos representants de cadascuna de les parts. Aquesta comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any per fer balanç de les accions realitzades o en curs i vetllar pel correcte funcionalment de l’acord.

Read more: Notícies d'Andorra ...