S’aproven els reglaments de seguretat i salut relatives al treball amb pantalles de visualització i a la manipulació de càrregues

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització i el Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a la manipulació de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.

Ambdós reglaments s’emmarquen en la Llei de la seguretat i la salut en el treball, que regula els principis generals de seguretat i salut en l’àmbit laboral i preveu el desenvolupament reglamentari posterior per als aspectes més tècnics de les activitats que ho requereixin. L’elaboració dels textos s’ha treballat i consensuat amb els actors socials implicats.

Aquests reglaments concreten les disposicions mínimes de seguretat i de salut que s’han d’adoptar per garantir una protecció adequada dels treballadors en les matèries de manipulació manual de càrregues i d’ús de pantalles de visualització.

Pel que fa al Reglament referent a les pantalles de visualització, es tenen en compte les característiques relacionades amb el temps d’utilització de l’equip, el temps d’atenció continuada a la pantalla i el grau d’atenció que requereix la tasca. A més, s’estableixen disposicions mínimes relacionades amb la pantalla, el teclat i el ratolí, el portadocuments, la taula o superfície de treball, el seient i el reposapeus, i també pel que fa a l’entorn de treball, és a dir l’espai, la il·luminació, els reflexos i la calor, entre d’altres.

Quant al Reglament sobre la manipulació de càrregues amb risc dorsolumbar, es regulen específicament les obligacions dels empresaris i les mesures que s’han d’adoptar per garantir la seguretat dels treballadors.

El text defineix com a manipulació manual de càrregues totes les operacions de transport o subjecció de càrregues superiors a 3 quilograms que pugui comportar riscos. Així, s’estableixen les condicions a tenir en compte en els llocs de treball que comportin aquestes activitats i les obligacions dels empresaris per protegir els treballadors. Entre d’altres qüestions es preveuen limitacions específiques per als treballadors especialment sensibles com els menors d’edat i les dones embarassades.

Els factors de risc que es detallen tenen en compte les característiques de la càrrega, l’esforç físic necessari, el medi de treball, les exigències de l’activitat, i també els factors individuals de risc. A més, en el text s’estableixen uns valors recomanats de càrrega màxima que poden manipular els treballadorsi s’inclouen també algunes mesures de prevenció que han de prendre en consideració els treballadors durant la manipulació de les càrregues.

Tenint en compte la importància d’aquest reglament i el fet que afecta a un gran nombre d’empreses i treballadors, des del Departament d’Ocupació i Treball s’ha organitzat un esdeveniment que tindrà lloc el proper 18 de desembre a les 18 hores a l’Hotel Cèntric Atiram. En l’acte participaran el director tècnic de l’empresa PrevenControl, Víctor García, que explicarà els beneficis d’invertir en matèria de seguretat i salut en el treball en la ponència “No invertir en prevenció sí que és una despesa”, i el metge especialista en medicina del treball, Francesc Martín, que exposarà “Com pateix el nostre cos per una incorrecta manipulació de càrregues?”.

Read more: Negocis i economia ...