S’aprova la publicació dels textos refosos de la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i de de Societats anònimes i de responsabilitat limitada

El Govern ha aprovat avui la publicació dels textos refosos de la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i de la Llei de Societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Aquestes publicacions tenen l’objectiu de facilitar la consulta i claredat de les lleis, incloent totes les modificacions que s’hi han dut a terme.

El text refós de la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra refon el contingut de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra del 1993 i les modificacions de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra del passat mes d’octubre.

Pel que fa al text refós de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada del 2007, inclou les aportacions estipulades en les modificacions posteriors d’aquest text legislatiu, així com el text de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració del 2012, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra del 2013, de la Llei de societats cooperatives d’Andorra del 2017, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme del 2017, dels textos de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei de l’impost sobre societats del 2010, de la llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, del text de bases de l’ordenament tributari del 2014, de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada del 2017, de la Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries del 2006, del text legislatiu de suport a l’activitat empresarial i al foment de l’emprenedoria del 2014, i de la Llei i la seva modificació dels serveis de pagament i el diner electrònic del 2018.

Read more: Negocis i economia ...