S’aprova el Reglament definitori de les àrees de protecció aeronàutiques

El Consell de Ministres, a demanda del titular Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha aprovat el Reglament de servituds aeronàutiques que desenvolupa l’articulat de la Llei de navegació aèria, sobre les àrees de protecció aeronàutiques. L’objecte del Reglament és la protecció de les àrees d’operació de tota mena d’aeròdroms que actualment tindrà aplicació en heliports.

La Llei de navegació aèria del 2000, estableix les normes bàsiques, a desenvolupar reglamentàriament, per protegir els espais propers a les infraestructures d’ús aeronàutic i garantir la seguretat de les operacions. Paral·lelament, la normativa general d’ordenació del territori i urbanisme estipula que els sistemes nacionals d’infraestructures de comunicacions i l’espai aeri són competència exclusiva i reservada del Govern, així com totes les actuacions que resultin de l’exercici d’aquestes competències.

L’Autoritat Aeronàutica Andorrana (“AAA”), com a òrgan competent per establir i supervisar el compliment de les servituds aeronàutiques, vetlla perquè les actuacions i activitats realitzades dins l’àrea d’operació dels aeròdroms siguin segures i protegides. Així, el Reglament aprovat avui, desenvolupa les definicions i les regles bàsiques que permeten assegurar aquestes àrees, d’acord amb l’estructura de l’Administració, a l’hora d’autoritzar actuacions.

El text defineix un Aeròdrom com a qualsevol infraestructura destinada a l’aterratge i l’enlairament d’aeronaus, un Obstacle com a tot objecte permanent o temporal que perfori les servituds, o bé que superi els trenta metres d’altura i la consideració de les Servituds de l’aeròdrom, les establertes al voltant i a l’interior d’aquesta instal·lació que garanteixen les operacions aèries en condicions de seguretat. El Reglament estipula que l’espai sotmès a les servituds d’un aeròdrom queda delimitat per les superfícies de limitació d’obstacles (SLO) definides en el Reglament d’heliports vigent o qualsevol futur reglament d’aeròdroms.

Dins d’aquest espai es poden prendre mesures com la restricció a la creació de nous obstacles, l’eliminació dels obstacles existents o la senyalització. També delimita l’alçada límit dels obstacles, determinant que cap nou obstacle no pot sobrepassar en altura els límits establerts per les superfícies limitadores d’obstacles. Pel que fa a la Servitud (o àrea de protecció) de limitació d’activitats, el Reglament especifica que la superfície compresa dins de la projecció sobre el terreny de l’àrea de servituds d’un aeròdrom queda subjecta a una servitud de limitació d’activitats que puguin suposar un risc per a la circulació aèria, com poden ser les instal·lacions radioelèctriques, la creació d’obstacles que puguin induir turbulències, la utilització de llums o de superfícies enlluernadores, activitats que impliquin moviments de la fauna entorn de l’aeròdrom, implantació de fonts de radiació, instal·lacions que puguin produir fum o boira, utilització de mitjans de propulsió o sustentació aèria.

El reglament preveu que les servituds aeronàutiques de cada aeròdrom, inicials o modificades, han de ser aprovades pel Govern i es publiquin al BOPA i que l’aprovació de l’establiment o la modificació de les servituds aeronàutiques comporta la incorporació d’aquestes servituds als plans directors, als plans d’ordenació urbanístics parroquials i als plans parcials i especials. Així, els plans que afectin els espais subjectes a les servituds aeronàutiques dels aeròdroms hauran de tenir un informe favorable de l’AAA.

Aquests informes tenen caràcter preceptiu i vinculant. També es contempla que l’elaboració d’informes per part de l’AAA favorables sobre projectes en què s’incloguin actuacions que vulnerin les servituds aeronàutiques, sempre que quedi acreditat mitjançant un estudi aeronàutic de seguretat que no es compromet la seguretat o regularitat de les operacions de l’aeròdrom.

En el seu articulat, el Reglament fixa les condicions per fer actuacions en zones de servituds o que suposin obstacles definint que no es poden adquirir drets en contra de les servituds aeronàutiques sense l’acord previ favorable de l’AAA, tant per a les construccions, instal·lacions, plantacions o zones forestals subjectes a control administratiu, com per a les que no hi estan subjectes.

El text preveu que els directors dels aeròdroms han de verificar el compliment de les servituds i que en cas de detectar vulneracions de les servituds, el director de l’aeròdrom les ha de comunicar a l’AAA i proposar mesures de salvaguarda d’aquestes servituds. El reglament disposa que els aeròdroms existents disposen d’un any a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament, per sol·licitar l’establiment de les servituds.

També s’estableix una moratòria transitòria d’atorgament de llicències urbanístiques en un radi de tres quilòmetres i tres-cents metres des de les helisuperfícies de servei públic autoritzades actualment a Andorra (edifici de l’Hospital i edifici de Bombers) i es determina que en el termini màxim d’un mes a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, s’han d’establir les servituds aeronàutiques definitives de cadascuna d’aquestes helisuperfícies.

Read more: Notícies d'Andorra ...