Salari mínim a Andorra a partir del maig del 2022 és 1.201,20 €

En virtut de l’article 73 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals i del Decret 190/2022, de l’11-5-2022, de fixació del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022 (BOPA núm. 59, de l’11 de maig del 2022), el salari mínim a partir del dia 1 de maig del 2022 per a qualsevol persona assalariada major de 15 anys és:

  • Salari-hora – 6,93 €
  • Salari-dia – 55,44 €
  • Salari-mensual – 1.201,20 €
  • Hores-dia – 8
  • Hores-setmana – 40
  • Dies-vacances – 30

D’acord amb l’article 21 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, els menors d’edat que tinguin 15 anys no poden exercir cap activitat laboral durant el període escolar i únicament poden treballar durant els períodes de vacances escolars fins a un màxim de dos mesos per any natural, sempre que gaudeixin com a mínim d’un mes de vacances escolars a l’estiu i de la meitat de les vacances escolars durant la resta de l’any.

Les infraccions referents a salaris i durada de treball se sancionaran de conformitat amb el que preveuen els articles 158, 159 i 160 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.

Read more: Les notícies ...