Mesures per als assalariats i els treballadors per compte propi

L’articulat de la normativa, contempla una sèrie de mesures excepcionals en l’àmbit laboral, basades en els principis de solidaritat i corresponsabilitat, que tenen l’objectiu prioritari de donar continuïtat dels contractes a les persones assalariades i que aquestes percebin el salari fix que tenen estipulat, malgrat el cessament temporal de l’activitat.

El text preveu que la compensació del temps no treballat pel cessament obligatori de l’activitat a les persones que no hagin pogut anar a treballar pel confinament decretat, s’assumirà amb corresponsabilitat entre l’empresari i el treballador. Així la compensació s’aplicarà la meitat com a permís retribuït per l’empresa i l’altra meitat descomptant de les hores extraordinàries acumulades, del període de vacances, dels festius del calendari laboral futur o amb compensació horària a comptede treball futur, per aquest ordre.

Els assalariats que hagin cessat la seva activitat per tenir cura delsfills a càrrec, donada la situació de tancament d’escoles i d’activitats extraescolars, es podran absentar del seu lloc de treball sota la figura de permís retribuït. En aquest cas, serà l’Administració general que assumeixi les despeses d’aquests assalariatsfins al topall màxim estipulat com a salari mitjà. Es desenvoluparà un reglament per detallar l’articulació d’aquest procedimentEs podran acollir a aquesta mesura les persones amb fills a càrrec menors de 14 anys o fills amb discapacitat, d’aquells sectors els quals no han estat d’obligat tancament.

Es pot acollir a la mesura un sol progenitor per unitat familiar o els dos amb règims de torns de jornades senceres de treball. No es podran acollir aquelles famílies en les quals un dels progenitors hagi hagut de cessar la seva activitat laboral obligatòriament.

Les persones que han estat aïllades per sospita d’afectació de coronavirus, o per estardiagnosticades, siguin assalariats o autònoms, cobraran des del primer dia, el 66% del seu salari. En el cas que l’activitat professional d’aquestes persones es desenvolupi en sectors considerats com a essencials, percebran el 100% del seu salari, des delprimer dia.La llei adopta l’obligació del Govern de modificar en el termini d’un mes, per tal de flexibilitzar l’accés a la prestació de desocupació a persones que hagin pogut perdre el seu lloc de treball durant aquesta situació excepcional.

Els treballadors per compte propi afectats significativament pel cessament de l’activitat temporal decretat pel Govern, es podran acollir a una base de cotització equivalent al salari mínim corresponent al període d’obligada inactivitat. Els interessats que presentin la sol·licitud a la CASS abans del 14 d’abril tindran efectes des del 14 de març, les presentades amb posterioritat tindran efectes en la cotització del mes en curs o la part del mes que correspongui mentre la mesura estigui en vigor.

Els autònoms que hagin suspès completament la seva activitat en aplicació de les mesures decretades pel Govern, podran sol·licitar una suspensió temporal de la cotització. El període de suspensió temporal computa com a efectiu de cotització per donar dret a reemborsament ales prestacions derivades de malaltia comuna o accident no laboral i per generar dret a les pensions de reversió.

En aquest cas s’haurà de presentar una sol·licitud a la CASS, la qual si està lliurada abans del 14 d’abril, tindrà efectes des del 14 de març. A les presentades posteriorment se’ls aplicarà la suspensió al mes següent sempre que les mesures excepcionals estiguin en vigor.

Read more: Negocis i economia ...