Les previsions econòmiques i de mercats d´Andbank per al primer semestre de 2024: Europa

Menors pressions inflacionistes, però la gran incògnita per a la UE continua sent com reactivar el creixement

Creixement contingut el 2024, amb petits avanços en la inflació

Després d’una lleugera contracció en el tram final de 2023, el creixement del PIB el 2024 també hauria de ser modest. Com a nota positiva podria continuar destacant el comportament del consum, sostingut per majors salaris reals, taxes d’estalvi decents i un sòlid mercat de treball, si bé cal esperar un lleu repunt de la taxa de desocupació (6,7%). La inversió, un factor imponderable, podria afeblir-se, amb la confiança empresarial en nivells deprimits i les carteres de comandes que va generar l’escassetat d’oferta esgotant-se ara, malgrat els estímuls procedents dels fons europeus (NextGen EU) i el seu desemborsament tardà i la possibilitat que les empreses s’hagin ajustat, almenys en part, al major cost d’endeutament.

Del component exterior no esperaríem una contribució significativa, ja que les perspectives del comerç internacional deixen que desitjar i depenen de la recuperació xinesa. La política fiscal podria ser neutral o bé lleugerament contractiva al llarg de 2024, amb l’impuls fiscal dels desemborsaments del fons de recuperació (per import equivalent al 0,5% del PIB estimat per a 2024) i el nou marc fiscal, acordat a la fi de 2023 i pendent d’aprovació pel Parlament europeu (eleccions 24 de juny). Tenint tot en compte, el creixement del PIB podria rondar el 0,5% interanual el 2024.

La desinflació previsiblement prosseguirà, però les grans caigudes en el nivell general de preus ja s’han produït i l’últim descens sembla més difícil d’aconseguir. La contribució negativa del component energètic podria desaparèixer, però els preus alimentaris continuaran moderant-se i la pèrdua d’impuls del sector serveis alleujaria les xifres d’inflació subjacent. La inflació general podria tancar el 2024 entorn del 2,8% interanual, amb la subjacent caient a nivells del 3%. Els escenaris alternatius van des d’un major impacte retardat de condicions financeres restrictives fins a un resultat més favorable si el creixement exterior fos millor de l’esperat.

El BCE començaria a retallar tipus el 2024

Les perspectives de riscos equilibrats per a la inflació i desacceleració del creixement avalen la tesi que els tipus haurien tocat sostre. La qüestió seria quan començarien les retallades. El segon semestre de 2024, amb l’objectiu del 2% a la vista per a l’IPC, i més informació des de l’evolució salarial, podria ser el moment. Però, tret que es desenvolupés un escenari de creixement més pessimista, esperaríem un ritme menor que el que descompten els mercats (-125 pb aprox.), per  acabar el 2024 amb nivells del tipus de dipòsit entorn del 3,5% (enfront del 4% actual).

Mercats financers: deute públic, deute empresarial i renda variable

Deute públic. De cara a 2024, amb un tipus terminal entorn del 3,5% i amb els bons alemanys replicant les probables retallades de tipus de la Fed, podríem esperar una rendibilitat del Bund a 10 anys del 2,5%-2,75%. Els riscos presents que afecten els rendiments a llarg termini són clars: una situació fiscal que demanda consolidació, un suport cada vegada menor del BCE, dubtes sobre l’exactitud de les expectatives d’inflació o la prima per termini adequada requerida. Itàlia ha aconseguit el 2023 evitar una revisió a la baixa de qualificació i altres països «perifèrics», com Portugal i Grècia, s’han beneficiat d’una millora de les perspectives i de qualificació.

Deute corporatiu. Pensem que la millor relació rendibilitat-risc en el tram curt/mitjà de la corba de tipus d’interès es dona fins als 2-3 anys (com a durada mitjana). La combinació d’alts rendiments (p. ex., un bo a 2 anys amb qualificació AAA ofereix un 3,3% i, amb qualificació BBB, aproximadament un 4%), major estabilitat (comparat amb trams més llargs) i també sensibilitat a un descens dels tipus d’interès, fa molt atractiva la inversió en aquest tram en el segment de grau d’inversió. Seguim sobreponderant empreses financeres i defensives i infraponderant cícliques. Modifiquem els nivells objectiu de diferencials tant per a IG (75 pb) com per a HY (450 pb), revisant tots dos a l’alça de cara a 2024.

Renda variable. La prima de risc oferta pel Stoxx Europe 600 i l’Euro Stoxx és del 5,52% i el 5,8% respectivament, nivells molt atractius considerant que la mitjana a 20 anys és només del 5%. Recomanem una sobreponderació d’aquests mercats al llarg de 2024. El mercat europeu està barat, tant en termes de prima, com en relació als seus múltiples passats, i esperem un creixement del EPS al voltant del 6%, fixant el múltiple PE en 13x, la qual cosa ens porta a pensar que hi ha un cert marge per a una revaloració potencial. El principal risc per a la nostra previsió és l’erosió dels marges en un escenari desinflacionari, però mantenim una postura constructiva.

Continuem preferint una sobreponderació de la perifèria sobre el nucli d’Europa, però som conscients que un acompliment econòmic a la Xina millor de l’esperat podria afavorir més als països centrals europeus. Quant al mercat espanyol, amb una prima de risc actual del 6,31% (molt per sobre de la seva mitjana a llarg termini del 5,7%), explorarem la possibilitat d’incorporar una certa exposició directa a aquest mercat al llarg de l’any. A Espanya, hem observat una evolució més que positiva en el EPS de les empreses en els últims anys, amb un marge net (actualment en 10,7%) en el nivell més alt de l’última dècada, amb beneficis augmentant més que els preus. Els múltiples PE s’han contret a un atractiu nivell de 10x.

Perspectives de mercat: recomanacions i objectius de l’anàlisi fonamental

         Renda variable (Stoxx Europe): SOBREPONDERAR Renda variable (Euro Stoxx): SOBREPONDERAR Renda variable (IBEX espanyol): SOBREPONDERAR

         Deute sobirà (països centrals i perifèrics):

         Països centrals: INFRAPONDERAR (Bund, rendiment objectiu: 2,75%)

         P. perifèrics: INFRAPONDERAR (IT 4,65%; ÉS 3,75%; PT 3,35%; ANAR 3,15%; GR 4,5%)

         Deute corporatiu (iTraxx Europe IG): NEUTRAL (diferencial objectiu: 75 pb)

         Deute corporatiu (iTraxx Europe HY): INFRAPONDERAR (diferencial objectiu: 450 pb)

         Tipus de canvi (EUR/USD): a 1,10 o inferior, comprar EUR; sobre 1,10, vendre EUR.

Read more: Les notícies financeres amb Andbank ...