Grup REFESA: liderant el camí cap a un futur sostenible a través del REciclatge de REsidus

Grup REFESA és un referent en el sector del REciclatge i la gestió de REsidus al Principat. La companyia està formada per dues empreses de renom: LSR Logística i Serveis del Reciclatge i REFESA Recuperacions Fèrriques. Aquests dos actors clau treballen en conjunt per proporcionar serveis de qualitat i protegir el medi ambient.Amb un enfocament centrat en la sostenibilitat i l’economia circular, Grup REFESA disposa d’un servei integral de recollida, transport i emmagatzematge de residus tant valoritzables com no valoritzables, i gestiona materials com metalls, ferralla, bateries, extintors, fusta, plàstics, vidre, fluorescents i residus provinents de tallers mecànics, entre d’altres. L’objectiu d’aquest procés és minimitzar l’impacte ambiental dels residus i maximitzar el seu valor com a recurs.

Un dels àmbits d’especialització de Grup REFESA és la gestió de residus de la construcció. A la seva planta de triatge d’Aixovall s’encarrega de reciclar els materials procedents de la runa per donar-los una nova vida útil. Tenen a disposició dels clients sacs big bag, i ofereixen el servei de lloguer de contenidors des d’1 m3 fins a 11 m3, i de 30 m3 per a la gestió eficient dels residus derivats de la construcció i els voluminosos.Grup REFESA està inscrit al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), i compta amb les autoritzacions necessàries per al transport, emmagatzematge i exportació de residus que continguin fibres d’amiant, així com del personal especialitzat per a la gestió segura dels residus perillosos.

Grup REFESA ofereix la solució integral per al reciclatge i gestió de tot tipus de residus minimitzant l’impacte ambiental i optimitzant els recursos”

REduir, REutilitzar, REciclar, REcuperar i REpensar és indispensable per disminuir la contaminació del planeta.

Per això, Grup REFESA disposa a les seves dues plantes d’un centre de descontaminació de residus de vehicles al final de la seva vida útil (VFU) que permet extreure tots els fluids i residus perillosos abans de premsar el vehicle i transportar-lo al seu destí final, on es dona un nou ús a la ferralla i s’eliminen de forma segura els subproductes perillosos que no poden tenir una segona vida útil.Les peces del vehicle que poden tenir una segona vida es venen com a recanvis d’ocasió per tal d’afavorir la sostenibilitat, ajudant-nos a estalviar diners sense perdre qualitat ja que es tracta de peces originals. Grup REFESA destaca per ser l’única empresa autoritzada a Andorra per realitzar el tractament dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) espatllats, obsolets o en desús per generar noves matèries primeres, que possibilita la reutilització d’alguns components per a la construcció de nous aparells, que esdevé un clar exemple d’economia circular.

Grup REFESA contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant pràctiques sostenibles i la promoció de l’economia circular”

Read more: Les notícies ...