Govern aprova el nou Reglament de famílies nombroses, que flexibilitza les condicions per mantenir el carnet

El Govern ha aprovat aquests dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, el nou Reglament d’adquisició del certificat de família nombrosa, que incorpora un seguit de novetats que flexibilitzen les condicions de manteniment del títol. La normativa vigent fins ara, aprovada el 2014, condicionava la vigència del certificat de família nombrosa al fet que el nombre de fills que compleixin els requisits previstos sigui el mínim establert de tres o dos fills segons la situació.

Aquest fet suposava que quan els fills grans deixaven de complir el requisit de l’edat, perdent la condició de fill a càrrec, tota la unitat familiar perdia el títol si quedaven menys de tres fills a càrrec vivint al nucli familiar. En aquest sentit, cal recordar que amb caràcter general es considera nombrosa la família constituïda per un o dos progenitors amb tres o més fills, siguin o no comuns, i que formin una unitat de convivència.

Concretament, s’entén per fills a càrrec els menors de 18 anys o fins a 25 anys si cursen estudis i conviuen amb els seus progenitors, tot i que no hi ha límit d’edat per als fills amb una discapacitat reconeguda sempre que convisquin amb la família. Per aquest motiu, el nou text determina que el certificat de família nombrosa seguirà en vigor per aquells membres de la família fins que el darrer fill a càrrec compleixi les condicions d’edat establertes en la normativa.

D’aquesta manera, s’elimina la discriminació que es produïa entre els germans a l’hora de beneficiar-se dels recursos obtinguts per aquest reconeixement, ja que fins ara tota la família perdia el carnet quan un dels fills deixava de ser reconegut com a fill a càrrec si quedaven menys de tres germans a càrrec. No obstant això, en aquests casos es beneficiaran del carnet únicament als membres de la unitat familiar que en continuïn formant part i s’exclou els fills que ja no compleixen les condicions. De fet, el Governa atorgarà un carnet de família nombrosa a cada membre de la família.

Read more: Notícies d'Andorra ...