Girona projecta ubicar un camp solar amb més de 700 plaques fotovoltaiques

Girona vol ubicar una instal·lació solar fotovoltaica a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Campdorà, gestionada per TRARGISA. La voluntat és col·locar plaques tant a les diferents edificacions del recinte com a la superfície sense edificar que hi ha amb l’objectiu de poder obtenir electricitat per a l’autoconsum.

A causa dels processos que s’hi desenvolupen, l’EDAR Girona té un gran consum elèctric i, per aquest motiu, té un gran potencial d’autoconsum. La voluntat seria combinar el subministrament d’energia convencional amb l’autoproducció d’energia per treure’n el màxim benefici tècnic i econòmic i, alhora, garantir un consum energètic més sostenible.

Es preveu instal·lar més de 700 plaques i la superfície total del camp de captació solar serà de 2.512 m². El camp fotovoltaic proposat estarà format per mòduls solars de potència 575W en els camps solars sobre terreny i mòduls solars de potència 440W en els camps solars sobre coberta. La potència total a instal·lar serà de 371 kWp.

Amb la instal·lació fotovoltaica prevista, s’estima una producció elèctrica anual de 467.732,97 kWh/any i l’evitació de l’emissió de 112,72 tones/any de CO2. El consum anual de xarxa del 2023 de la planta depuradora va ser de 3.364.913 kWh/any.

El contracte de l’obra d’execució del projecte d’instal·lació solar fotovoltaica a l’EDAR de Girona per a autoconsum té un pressupost de licitació de 401.072,34 € (IVA inclòs).

Read more: Les notícies ...