Figueres inicia el desenvolupament de nou sòl industrial

Aquest Pla Parcial és necessari per possibilitar el desenvolupament industrial al nord del terme municipal, a l’entorn de les indústries ja existents, i per fer-lo compatible amb la concreció dels enllaços viaris del sector i amb la reserva d’espais per a equipaments de serveis tècnics, vinculat amb la necessitat d’instal·lació d’una nova depuradora segons Pla Director de Figueres de Serveis, SA.

L’àmbit del sector té una superfície total de 280.438,04 metres quadrats, amb un sostre màxim segons planejament de 185.080,11 metres quadrats. Els seus usos principals seran d’indústria i sector terciari, essent compatible també amb usos comercials.

Read more: Les notícies ...