Es presenta el primer estudi del cost real de la vida a Andorra

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha comparegut davant la Comissió Legislativa per presentar l’informe de l’estudi del cost real de la vida al Principat d’Andorra que determina que està situat, actualitzat a preus 2018, en un interval d’entre 12.700 euros i 14.400 euros anuals per nucli familiar unipersonal (entre 1.050 euros/mes i 1.200 euros/mes).

Aquest estudi, elaborat pel Departament d’Estadística, el primer dut a terme al Principat en aquest àmbit, està en la mateixa línia que els mateixos estudis de territoris veïns. Cal destacar que Andorra, per la seva especificitat, ha pogut desenvolupar l’estudi de caràcter nacional, mentre que a altres països l’àmbit és local (per ciutats o àrees metropolitanes).

L’estudi s’ha dut a terme en resposta a la demanda del Consell General del 15 de setembre del 2017, per determinar quins son els ingressos bàsics per a una llar unipersonal, així com els corresponents factors multiplicatius (escales d’equivalència) que permetin calcular els ingressos adients per a qualsevol tipus de llar, tenint en compte la seva composició i d’aquesta manera fixar una referència per a la correcta implementació de polítiques socials.

L’obtenció de dades de l’estudi s’ha dut a terme a través de quatre metodologies i a partir de diferents fonts d’informació, habituals en l’elaboració d’aquest tipus d’estadística. Així, s’han tingut en compte els ingressos, en funció de les necessitats que manifesten una mostra de beneficiaris de prestacions socials, per arribar a final de mes i s’han comparat amb una mostra de l’Enquesta de condicions de vida 2018 adreçada a tota la població.

En segon lloc, mitjançant les dades de l’Enquesta de pressupostos familiars (EPF), s’ha analitzat la despesa de les llars per aproximar els ingressos necessaris de les llars unipersonals, i s’han equiparat i escalat aquests ingressos a altres tipologies de llars.

També, i en tercer lloc, s’ha dut a terme una aproximació de preus del cost d’un cistell d’aliments proposat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), a partir dels preus recollits per l’IPC i traslladant el valor obtingut a altres grups de béns.

Finalment s’ha fet un càlcul dels nivells de pobresa a Andorra, amb les dades de l’EPF, establint un llindar de despesa necessària per cobrir el cost de la vida.

Les quatre aproximacions metodològiques adoptades en aquest estudi han conclòs resultats similars al cost real de la vida al Principat d’Andorra. L’estudi apunta que els ingressos anuals bàsics se situen entre 12.700 euros i 14.400 euros per a una llar unipersonal, incloent-hi el cost del lloguer de l’habitatge. D’altra banda, les escales d’equivalència que permeten transformar aquest cost per a qualsevol tipus de llar se situen en valors al voltant del 0,45 per a qualsevol persona addicional.

El Govern preveu, que en Decret d’aprovació del Programa Estadístic del 2019 s’inclogui una estimació anual del cost real de la vida.

Read more: Notícies d'Andorra ...