Es modifica la llei sobre els requisits de les entitats financeres, la protecció de l’inversor i l’abús de mercat per complir amb l’Acord monetari

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el Projecte de llei de modificació de la llei sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

Aquest text té per objectiu complir amb la implementació del cabal comunitari que es desprèn de l’Acord monetari amb la Unió Europea.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha presentat el text i ha explicat que aquesta setmana s’entrarà a tràmit parlamentari per la via d’urgència, ja que per complir amb l’Acord monetari és necessari que s’aprovi aquesta legislatura.

La Llei sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera es va aprovar el 2013 i ja va permetre transposar una part de les directives europees d’aquest àmbit. No obstant això, es fa necessari aprovar aquesta modificació per acabar d’aplicar les directives que formen part del paquet normatiu conegut com a MiFID I, MAD II, MAR i FCA.

El text estableix les condicions aplicables a les entitats del sistema financer que presten serveis d’inversió o similars. En concret, la modificació aprovada aquest dimecres suposa un avenç pel que fa a la protecció dels mercats i dels clients de serveis d’inversió.

En particular, s’introdueixen millores en la classificació a clients, els deures d’informació a clients, incentius, avaluació de la idoneïtat i l’adequació, la gestió i l’execució d’ordres, els conflictes d’interès, la protecció dels actius dels clients, els registres i els mercats.

Pel que fa a la protecció de l’inversor, s’introdueixen novetats en el tractament com a client professional i la classificació com a contraparts elegibles. Així mateix, hi ha modificacions al bloc d’incentius, i sobretot al bloc d’obligacions d’informació a clients.

D’altra banda, s’actualitza el règim de sancions penals en matèria d’abús de mercat, i s’inclou per primera vegada el delicte de recomanar la utilització d’informació privilegiada relativa a instruments financers o induir un tercer a fer-ho.

Finalment, el text introdueix millores en l’àmbit d’actuació i en les competències atribuïdes a l’Autoritat Financera Andorrana

Read more: Negocis i economia ...