Es convoca una nova prova d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari per al 28 de juny del 2019

El Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació convoca una nova prova d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari.

El període d’inscripció estarà obert del 14 de desembre del 2018 al 18 de gener del 2019, i la prova d’examen tindrà lloc el 28 de juny del 2019 a les 10 hores.

El Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris regula les convocatòries de les proves d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari. A l’hora de realitzar aquesta nova convocatòria s’han tingut en compte les noves demandes d’inscripció i els candidats amb dret a examen de convocatòries anteriors.

La inscripció a l’examen donarà dret a presentar-se en un màxim de tres convocatòries. D’aquesta manera, a la convocatòria actual podran accedir també els candidats que han obtingut la qualificació de no apte en proves anteriors i que no hagin exhaurit les tres convocatòries. En aquest cas, han de comunicar-ho per escrit a la Unitat de Comerç i Consum del Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació, qui donarà resposta als sol·licitants si han estat admesos per participar a la prova. En cas que la sol·licitud sigui denegada es retornarà la quantitat abonada en concepte de dret d’inscripció.

L’examen, que es farà a la seu de la Universitat d’Andorra, serà escrit i tractarà, entre altres temes sobre el coneixement de les particularitats legals i administratives del sector immobiliari al Principat, d’altres llengües diferents del català i de les institucions i la geografia del país. Els candidats també hauran d’acreditar que disposen del títol oficial justificant el nivell de català exigit. Finalment, vist l’acord pres per la Comissió avaluadora, la puntuació mínima requerida per ser considerat apte és de 60% de la puntuació total.

Read more: Negocis i economia ...