El salari mínim a Andorra a partir de 2022 és de 1.157,87 euros mensuals

En virtut de l’article 73 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals i del decret de data 20 d’octubre del 2021 (BOPA núm. 111, del 27 d’octubre del 2021), el salari mínim a partir del dia 1 de gener del 2022 per a qualsevol persona assalariada major de 15 anys és:

CONCEPTE 15 anys o més
Salari-hora 6,68 €
Salari-dia 53,44 €
Salari-mensual 1.157,87 €
Hores-dia 8
Hores-setmana 40
Dies-vacances 30

D’acord amb l’article 21 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, els menors d’edat que tinguin 15 anys no poden exercir cap activitat laboral durant el període escolar i únicament poden treballar durant els períodes de vacances escolars fins a un màxim de dos mesos per any natural, sempre que gaudeixin com a mínim d’un mes de vacances escolars a l’estiu i de la meitat de les vacances escolars durant la resta de l’any.

Les infraccions referents a salaris i durada de treball se sancionaran de conformitat amb el que preveuen els articles 158, 159 i 160 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.

Read more: Les notícies ...