El Projecte de llei del Codi de la circulació d’Andorra millora la seguretat viària de conductors i vianants amb una actualització de la normativa

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i el secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, Cèsar Marquina, han presentat aquest dijous el Projecte de llei del Codi de la circulació, que actualitza la Llei vigent des del 1999 i, alhora, introdueix nous aspectes per millorar la seguretat viària a la xarxa de carreteres del país resolent buits observats en les normes de comportament.

És a dir, es pretén aconseguir una reducció de la sinistralitat i facilitar un trànsit més satisfactori, incidint en elements com les normes de circulació, els permisos de conduir, les característiques tècniques dels vehicles o el règim sancionador. Torres ha destacat que el Projecte, que el Consell de Ministres va aprovar ahir, compta amb la col·laboració de diferents actors com és el cas dels departaments de circulació dels comuns, el Cos de Policia i diversos departaments i àrees del Govern, com ara Salut, Medi Ambient o Protecció Civil. Marquina ha explicat que el nou redactat contempla el desplegament reglamentari de l’articulat, un fet que “ens ha de permetre ser més àgils en cas de necessitar una evolució, sigui tècnica o normativa, per exemple”.

Quant al contingut de la normativa, el titular d’Ordenament Territorial ha emfatitzat la modernització que aquesta implica i s’ha referit a la inclusió dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com ara patinets o monocicles elèctrics, que comptaran amb un desplegament reglamentari. Jordi Torres ha exposat que la irrupció dels VMP ha alterat la mobilitat urbana, per la qual cosa és necessari determinar regles específiques mantenint la seguretat a la via pública. Així doncs, el ministre ha apuntat que el Projecte de llei prohibeix, amb caràcter general, la circulació dels VMP pels llocs reservats exclusivament a vianants. A més, entre d’altres, es fixa els 16 anys d’edat mínima per conduir un d’aquests vehicles i l’obligatorietat del casc en trams interurbans per a tothom i per acompanyats menors de 16 anys en tots els casos. En paral·lel, el Projecte de llei renova i afegeix nous supòsits en la tipificació de les sancions.

Entre d’altres, es varia la tipificació de les infraccions lleus (fins a 100 euros), greus (entre 101 i 200 euros) i molt greus (201 a 400 euros) en comparació amb el contingut al Codi anterior, així com les sancions concretes associades a cada vulneració de la normativa que es desplegaran reglamentàriament. A més, al Projecte de llei es fixen altres quantitats per supòsits especials. Marquina ha apuntat que es modifica el criteri de reincidència i es considera que aquesta existeix quan es cometen més de tres faltes greus o molt greus en menys de sis mesos. Respecte a l’alcoholèmia, s’assimilen els conductors de vehicles, bicicletes o VMP.

A més, se segueix el criteri de tolerància zero, i per tant es rebaixa la taxa permesa a 0,0 g/l per als conductors de transport de mercaderies perilloses, els de mercaderies o industrials amb una massa màxima autoritzada de més de 3.500 kg, els que estiguin en servei d’urgència i els de transport públic o privat de passatgers. La normativa prohibeix específicament la utilització, per part del conductor i en vehicles en moviment, d’aparells de detecció i inhibidors destinats a eludir els sistemes de vigilància del trànsit.

També es modifica la durada màxima d’estacionament, que en el Codi vigent està fixada en set dies en qualsevol lloc de zona urbana, i que en el Codi nou passa a ser de quinze dies en qualsevol zona. Sobre el transport de persones, s’hi introdueix un article concret per al transport de persones en bicicleta, ciclomotor i anàlegs. Així, es canvia l’edat mínima requerida de setze anys per al conductor de ciclomotors i motocicletes per poder portar un passatger i passa a ser de divuit anys. També es modifica l’edat mínima d’un passatger d’aquests dos tipus de vehicles, que anteriorment era de cinc anys i que amb la nova redacció queda estipulada en set anys.

Normativa específica per a les bicicletes en el Projecte de llei

El Projecte de llei preveu articles específics per a les bicicletes, considerant que es tracta d’un mitjà de transport saludable i sostenible, com ara l’ús obligatori del casc en vies interurbanes o en qualsevol via quan el conductor tingui menys de 16 anys. També s’autoritza la circulació de les bicicletes en posició paral·lela en columnes de dos. S’han de situar tant com sigui possible a l’extrem dret de la via i col·locar-se en filera a partir de la posta de sol, en trams sense visibilitat i en el cas que les condicions de la circulació ho exigeixen, especialment quan formin retencions de vehicles. Entre d’altres, es contempla que, en descensos perllongats amb revolts o si les raons de seguretat ho fan recomanable, els ciclistes poden utilitzar la part dreta de la calçada que necessitin.

Read more: Les notícies ...