El ple aprova unes noves ordenances fiscals per al 2020

S’inclou una bonificació del 30% de la quota de l’IBI per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

S’aplicarà un recàrrec del 50% de l’IBI als grans tenidors de pisos buits

El govern aprova un lleuger augment de dos centèsimes del tipus de gravamen de l’IBI

El ple de l’Ajuntament de Cardona va aprovar aquest dilluns al vespre, en sessió extraordinària i sense cap vot en contra, les noves ordenances fiscals per a l’exercici 2020.

La proposta aprovada augmenta lleugerament el tipus de gravamen de l’IBI, del 0,72% al 0,74% en béns urbans i del 0,74% al 0,76% en béns rústics. Aquesta modificació suposa un augment mitjà dels rebuts del 3%, que significa una mitjana de 12 euros anuals. Cal destacar que des de l’any 2007 i fins el 2017, període en el qual s’havien augmentat els valors cadastrals, l’Ajuntament, amb l’objectiu de compensar aquesta pujada, havia reduït de l’1,02% al 0,72% el tipus de gravamen. Des del 2017 fins l’actualitat, aquest tipus s’havia congelat.

En la línia de mantenir un compromís amb el medi ambient, les noves ordenances fiscals introdueixen noves modificacions. Amb l’IBI s’introdueix una nova bonificació del 30% de la quota integra de l’impost durant els dos períodes impositius següents a la instal·lació de qualsevol sistema d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

En aquest impost, es manté la bonificació del 25% de la quota per a les famílies nombroses que compleixin els requisits (l’habitatge ha de ser l’habitual de la família i els ingressos de la unitat familiar no poden superar 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, l’anomenat IRSC).

Per primer cop, s’introdueix un recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. Un recàrrec que s’aplicarà en caràcter excepcional a propietaris de més de 3 pisos buits que estiguin en condicions de posar-los al mercat de lloguer. La mateixa ordenança recull totes les excepcions que permetran no incloure’s en aquesta afectació d’aquest recàrrec. En aquest sentit, l’Ajuntament està fent un registre de pisos desocupats i propietaris que poden ser subjecte de l’aplicació d’aquest recàrrec.

També s’eliminarà la bonificació del 50% de l’impost sobre vehicles d’atracció mecànica a aquells vehicles de més de 25 anys, considerats més contaminants. Per altra banda, es manté la bonificació del 75% de l’impost als vehicles híbrids i elèctrics.

Pel que fa a les bonificacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), es preveu un augment de la bonificació per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Es mantenen les bonificacions a les noves construccions destinades a la rehabilitació d’habitatges, a usos industrials, agrícoles, ramaders i adequació de locals per nova activitat. Cal destacar que l’any 2018 el conjunt de bonificacions van representar al voltant de 40.000 euros.

Pel que fa a l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, les anomenades plusvàlues, no s’ha fet cap modificació i es manté una bonificació del 90% en les herències quan es tracta de l’habitatge habitual.

Entrant ja a les taxes, la proposta de l’equip de govern, tot i l’augment del cost del servei de residus, es congela la taxa d’escombraries. Pel que fa a l’ordenança reguladora de serveis generals, es produeix un augment important de la taxa per la prestació de servei de ludoteca i d’activitats infantils “Esplaia’t”, que després d’una dècada augmenten els preus ja que es partia d’una situació d’uns preus molt ajustats que comportaven un dèficit d’aquest servei. Aquest servei, però, continuarà oferint ajuts a famílies en situació de vulnerabilitat. També es produeix un augment en el preu del Casal Multiesportiu.

Finalment, es redueixen els preus d’entrada a la piscina, s’introdueix una entrada reduïda per als majors de 65 anys, així com uns abonaments més econòmics per a aquesta franja d’edat. En aquest sentit, també s’incorpora un abonament familiar de temporada.

En el torn de paraules, la regidora d’Hisenda, Anna Maria Sala, va destacar que “després d’anys de disminució dels tipus de gravamen de l’IBI, ens veiem obligats a aprovar un lleuger augment per tal de donar resposta a la pujada del cost de diversos serveis municipals, així com de la revalorització consecutiva dels salaris dels treballadors públics.”

Per altra banda, l’alcalde, Ferran Estruch, va explicar que “malgrat la limitació de finançament dels ens locals, l’aposta del govern és tendir cap a una fiscalitat progressiva perquè els impostos i les taxes siguin més ajustats a les realitats de les famílies”. Estruch va destacar així que “el govern municipal vol continuar apostant per la moderació fiscal i per aquest motiu els augments previstos són els mínims per seguir prestant de manera eficient tots els serveis públics necessaris i abordar aquells reptes que Cardona necessita.” En aquest sentit, les ordenances aprovades estableixen mesures positives en aquells àmbits prioritaris, com la promoció econòmica, l’habitatge, amb mesures com el recàrrec als habitatges desocupats, o el medi ambient, amb les bonificacions a l’IBI per la utilització d’energies renovables.

Per últim, l’alcalde va anunciar que “després del desplegament, aquest 2019, de l’Oficina Local d’Habitatge, en els propers mesos s’obrirà una nova línia de subvencions de la quota de l’IBI per aquells propietaris que posin els pisos buits a disposició de la Borsa de Lloguer Social.”

Al seu torn, el portaveu de Junts per Cardona, Joan Jané, va valorar positivament les bonificacions establertes en el marc de l’habitatge i les persones, però va remarcar que “les ordenances tenen un impacte poc real en el conjunt de la població”. Jané va insistir que “la manca d’habitatges o de nova construcció i la poca activitat econòmica local es deu a una mala gestió, en part, de l’equip de govern”. D’aquesta manera el seu grup va anunciar una abstenció “com a toc d’atenció”.

Per acabar, el portaveu del PSC, Ferran Verdejo, va expressar que “els hauria agradat més temps per poder estudiar les ordenances, tot i ser conscients que l’Ajuntament té poc marge de maniobra degut als pocs ingressos.” Verdejo va posar de manifest que “la reducció del preu de l’entrada a la piscina municipal es deu a una proposta del grup socialista”. Com va fer Junts per Cardona, els socialistes van anunciar també la seva abstenció.

Així, les ordenances van quedar aprovades sense cap vot en contra: els 7 regidors d’ERC hi van votar a favor, mentre que els regidors del PSC i Junts per Cardona es van abstenir.

Read more: Les noticies dels Pirineus ...