El Govern resol una subhasta d’emissió de deute públic de bons per un import de 100 milions d’euros

El Govern, a demanda del ministre de Finances, Eric Jover, ha aprovat el Decret de resolució de la subhasta d’emissió de deute públic a llarg termini del Principat d’Andorra en la modalitat de bons, del 3 de juny del 2019, d’una emissió de deute públic per un import de 100 milions d’euros. El Decret de resolució estableix l’import nominal adjudicat a les entitats intermediàries de la subscripció que han concorregut a la subhasta per cadascun dels dos trams de l’emissió.

El primer tram, de 50 milionsd’euros, estava obert de manera limitada i exclusiva a les entitats de dret públic i a les societats públiques. El segon tram, de 50 milions d’euros, estava obert a tots els inversors restants, ja siguin persones físiques o jurídiques, interessadesa adquirir bons del Principat d’Andorra.

La suma delvalor nominal corresponent al conjunt de sol·licituds presentades per part de les diferents entitats bancàries ha superat el doble del’import màxim nominal de l’emissió. L’import sol·licitat ha estat de 278.333.000 euros, més del 200% dels 100 milions d’euros subhastats. L’adjudicació a cadascuna de les entitats esmentades s’ha fet a prorrata de les seves peticions. De la mateixa manera, aquestes entitats procediran al seu torn a efectuar un prorrateig de les adjudicacions entre les peticions de subscripció.

Les condicions finals de l’emissió són les següents:

Emissor: Govern del Principat d’Andorra

Nombre de títols emesos: 100.000

Categoria de l’instrument: Bo decupó zero

Formalització del deute: 18 mesos

Rendiment de l’amortització: 0,75%/any

Aprovada la resolució de la subhasta, el Govern procedirà a emetre el certificat global registrat representatiu de la totalitat dels 100.000 bons que han estat subscrits i desemborsats per un import efectiu de 98.884.000 euros, i que serà remès al Common Depositary, una vegada autenticat per l’agent de pagaments, perquè es custodiï en els termes indicats en el referit certificat global registrat.

Read more: Negocis i economia ...