El Govern aprova una quota de 100 autoritzacions d’immigració de treball sense residència

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Reglament de la quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència, que contempla un total de 100 permisos nous.

En aquest sentit, cal recordar que el Govern va aprovar el primer reglament de la quota general d’autoritzacions d’immigració de treball sense residència el 2013 amb l’objectiu de regular una nova autorització de treball per tal de donar cobertura legal a les empreses andorranes que contracten personal que treballa efectivament i resideix en permanència a l’estranger.

Llavors es van atorgar 100 autoritzacions d’aquest tipus, de les quals s’han acordat un nombre total de 98. Atès que des d’aleshores el contingent esmentat gairebé s’ha esgotat, la qual cosa corrobora la necessitat que hi havia de regular aquest tipus de permisos, convé actualment fixar un nou contingent de quota del mateix
abast.El Reglament aprovat manté les mateixes condicions de concessió dels permisos de la norma aprovada el 2013. En concret, es determina que les autoritzacions s’han de concedir seguint un ordre de prioritat cronològica, tenint en compte la data d’entrada de les sol·licituds.

No obstant això, es concedeix prioritat, en primer lloc, als nacionals dels Estats que hagin signat i ratificat un conveni amb Andorra seguidament, als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i de l’Espai
Econòmic Europeu; i, finalment, als nacionals d’altres Estats.

Per obtenir la renovació d’una autorització d’immigració atorgada a l’empara d’aquest Reglament, la persona que n’és titular ha d’acreditar que ha mantingut les mateixes condicions i els mateixos pressupòsits que van motivar l’atorgament inicial.

Read more: Notícies d'Andorra ...