El Govern aprova una ordre ministerial de suspensió temporal dels plans de caçai de la temporada de pesca

Enel marc de les mesures excepcionals decretades, el Govern ha aprovat aquestdissabte una Ordre Ministerial per la qual s’estableix la suspensió dels plans de caça i de la temporada de pesca, que s’havia d’obrir el 4 d’abril d’enguany, ja que aquestes pràctiques no són conformes a les recomanacions sanitàries per evitar la progressió de la COVID-19.La suspensió té valor de requeriment de l’autoritat i, consegüentment, qualsevol incompliment se sancionarà d’acord amb la legislacióespecífica aplicable.

Aquesta Ordre Ministerial entraràen vigor el dia de ser publicadaal Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA)imantindrà la seva vigència fins que se’n determini el cessament.

Read more: Notícies d'Andorra ...