Andorra decreta l’ús obligatori de mascaretes com a mesura preventiva davant la COVID-19

El Govern ha aprovat aquest dimarts, en reunió extraordinària del Consell de Ministres, el Decret pel qual s’adopten mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 per minimitzar el risc de transmissió de la infecció. Tal com ha afirmat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, vista la situació epidemiològica en els països de l’entorn i l’arribada de turistes a Andorra, es revela necessari reforçar les mesures preventives per reforçar el control sobre possibles rebrots d’aquesta malaltia. Aquestes entraran en vigor a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) aquesta mitjanit. Així doncs, tenint en compte que les mascaretes són una mesura eficaç a l’hora d’evitar la transmissió del nou coronavirus, es decreta la seva utilització obligatòria en la via pública i en espais –tant tancats com oberts– d’ús públic amb independència del manteniment de la distància mínima de seguretat d’1,5 metres.

L’obligatorietat concerneix a totes les persones d’edat igual o superior als 10 anys, si bé és recomanable en infants de 6 o més anys. Quant a la tipologia de les mascaretes que s’han d’utilitzar, Martínez Benazet ha assenyalat que aquestes poden ser quirúrgiques, casolanes o higièniques. El Decret exceptua de l’obligació de dur mascareta a les persones que presentin algun tipus de contraindicació per raons de salut, discapacitat o dependència que facin inviable la seva utilització. Així mateix, s’estableix que la mascareta no serà exigible en supòsits de força major o situació de necessitat.

Tampoc es requereix mascareta en activitats esportives a l’aire lliure amb excepció del ciclisme en zones urbanes i de córrer quan no es pugui garantir la distància de seguretat de quatre metres. Tampoc és obligatori portar aquest tipus de protecció en activitats practicades en espais naturals –quan es pugui assegurar la distància de quatre metres entre persones no convivents–, en activitats escolars o ludicoinfantils si s’estableixen condicions particulars d’ús de mascaretes o quan la naturalesa de les activitats i l’ús de la mascareta resulti incompatible. Pel que fa a la conducció, es decreta que la mascareta no és exigible en els vehicles quan es vagi sol o únicament acompanyat dels convivents i en les motocicletes quan el casc sigui integral o fora de zones urbanes.

El mateix Decret fixa que els titulars dels establiments de restauració, bars i pubs han de vetllar perquè no es produeixin concentracions de persones a l’exterior dels seus establiments sense garantir el respecte de la distància de seguretat o l’ús de la mascareta. El Decret té consideració de requeriment de l’autoritat sanitària i se sanciona d’acord amb la Llei general de sanitat.

S’aplicaran sancions de 100 euros a aquelles persones que incompleixin aquesta mesura. Si la infracció és recurrent la sanció serà de 1.001 euros.

Mesures preventives a les residències i centres sociosanitaris De la mateixa manera, el Govern ha decretat noves mesures preventives que tenen per objecte extremar la protecció davant contagis a les persones grans, destinades a les residències i centres sociosanitaris, els centres de dia sociosanitaris i sanitaris, les llars de jubilats i els casals d’avis. Així, es restringeixen les sortides de les persones residents a un cop a la setmana, que s’han de fer amb un únic familiar i amb una durada màxima de dos hores.

Durant aquestes sortides no es podrà fer cap àpat a l’exterior ni anar a espais amb una elevada concurrència de gent. Les visites dels familiars als usuaris de les residències assistides estan permeses d’acord amb les mesures excepcionals. D’altra banda també resten oberts els centres de dia amb recomanacions organitzatives.

Es permeten les activitats de lleure a l’exterior organitzades per part de les llars de jubilats i casals d’avis seguint les mesures sanitàries preventives d’ús de la mascareta, distància de seguretat i higiene de mans, així com neteja i desinfecció dels materials compartits. Es decreta temporalment el tancament de les llars de jubilats i casals d’avis així com els serveis de menjadors socials. Les mesures incloses en aquest Decret es revisaran cada quinze dies segons l’evolució epidemiològica. Organització d’activitats lúdiques, culturals i esportives Pel que fa a les activitats lúdiques, culturals i esportives, o de qualsevol altre tipus, es permet la seva celebració sempre que no superin les 50 persones.

En el cas d’aforaments superiors, els organitzadors han de presentar al Ministeri de Salut un protocol que detalli les mesures destinades a la protecció de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2. En qualsevol cas, cal respectar la distància de seguretat d’1,5 metres i l’ús obligatori de mascaretes. Pel que fa a les festes populars (festes majors, etc…), s’ha acordat amb el Comuns, que s’establirà una col·laboració entre administracions per analitzar cas per cas i establir uns protocols específics. Mesures destinades a protegir els usuaris i el personal del transport públic S’estableixen també per Decret mesures destinades a protegir els usuaris i el personal del transport públic. Així doncs, s’estipula que els autobusos han d’operar de manera que es respecti l’aforament del 50% i és necessari que els usuaris del transport públic duguin mascareta. Alhora es descriu que s’han d’extremar les mesures d’higiene en tots els vehicles destinats al transport públic de viatgers, amb una atenció especial a les superfícies en les quals viatgers i treballadors entren en contacte.

Read more: Les notícies ...