Andorra aprova la creació dels títols de bàtxelor en psicologia i ciències ambientals

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, els decrets de creació dels títols estatals de bàtxelor en psicologia i en ciències ambientals. La creació d’ambdós estudis s’ha fet a proposta de la Universitat Carlemany.

El bàtxelor en psicologia ha d’aportar als alumnes l’adquisició dels coneixements i habilitats necessaris per observar, avaluar, analitzar, interpretar i intervenir en el comportament humà dins dels diferents contextos d’interacció social, amb la finalitat de promoure la salut i la qualitat de vida.

Per la seva banda, el bàtxelor en ciències ambientals ha de formar professionals amb una visió multidisciplinar i global, capaços de col·laborar amb especialistes de diferents àrees amb la finalitat de minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat sobre l’entorn, actuar per revertir les seves conseqüències, i construir noves formes de relació amb l’entorn més sostenibles. Els títols de bàtxelor tenen una càrrega de treball de 180 crèdits europeus, distribuïts en sis semestres amb una càrrega de 30 crèdits europeus cadascun entre obligatoris, optatius i de lliure elecció.

El següent pas per tal que aquests estudis esdevinguin una realitat és que es presenti un pla d’estudis, que haurà de ser acreditat favorablement per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) i després aprovat pel Govern. Tal com estipula la Llei de l’ensenyament superior, el Govern estableix les titulacions, de qualsevol nivell, que tenen caràcter estatal i que s’estructuren sobre la base dels cicles establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), i queden referenciades en el Marc andorrà de titulacions de l’ensenyament superior d’Andorra (MATES).

El primer cicle condueix al grau de bàtxelor, el segon al de màster, i el tercer al de doctor.

Read more: Educació ...