Andorra amplia la regulació per prevenir la contaminació acústica que generen les obres de construcció

El Consell de Ministres d’Andorra ha aprovat la modificació del Reglament del control de la contaminació acústica, pel que fa a les obres de construcció. D’aquesta manera, totes aquelles obres que comportin treballs d’excavació en roca o perforacions, ús de maquinària pesant i existència de receptors sensibles al soroll a una distància inferior a 100 metres del perímetre de l’obra, veuran incrementades les mesures de prevenció del soroll.

El canvi més important és que els projectes d’aquests tipus d’obres hauran de d’incloure un estudi preliminar d’impacte acústic per obtenir la llicència urbanística.

Així, aquest tipus d’obres amb més impacte sonor hauran de tenir un servei de vigilància i control acústic obligatori a l’obra.

També hauran d’aplicar mesures preventives i correctores de manera obligatòria com que els motors de combustió i maquinària caldrà que vagin equipats amb silenciadors i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.

Els motors de les màquines hauran d’estar aturats quan no s’utilitzin, caldrà posar apantallaments acústics perimetrals fixos de 3 metres d’alçària i caldrà tancar perimetral la maquinària fixa i allunyar-la de les zones més properes als receptors, entre d’altres.

Read more: Les notícies ...