Anàlisis del mercat laboral d’Andorra durant l’any 2018

El dia 17 de setembre Cambra de comerç ha presentat el nou informe econòmic d’Andorra per l’any 2018.

Segons aquest informe el mercat laboral ha mantingut un increment de la població ocupada per cinc anys seguits. L’any 2018 el ritme anual de creixement de la població ocupada d’Andorra era 4,2%, arribant a les 44.375 persones ocupades. A més a més la població aturada s’ha reduït significativament, disminuint-se fins un mínim del 2%. Pel que fa a les persones ocupades, 13,3% treballen per compte propi i la resta són assalariats que es divideixen entre el sector privat amb un 69% i el sector públic i parapúblic amb un 17,7% de total d’ocupats.

Al mateix temps hi ha hagut un augment del nombre d’empreses, ja per deu anys seguits, fins a assolir 8.774 empreses. Com a conseqüència l’any 2018 s’ha registrat un nou mínim històric del nombre mitjà d’assalariats per empresa del 4,3. Segons l’Informe Econòmic 2018 en aquests càlculs s’exclouen els assalariats de les llars que ocupen personal domèstic.

Aquest augment de població ocupada d’Andorra s’ha observat en tots els grans sectors menys el primari. El creixement més gran era del 6,5% en el sector de la construcció.

Les activitats terciàries, o serveis, és el sector que en termes absoluts té el pes més gran en l’economia d’andorra. En termes de nombre d’ocupació assalariada el seu pes en l’any 2018 era 87,5%, amb 34.006 persones, variació en comparació amb 2017 que representa un increment de 2,9%. Tot i que el sector de serveis ha experimentat un increment en nombre d’assalariats aquest increment era inferior que l’any 2017 (3,3%), cal mencionar també que el seu pes en el nombre total d’assalariats ha perdut terreny respecte a l’any 2017 que representa 87,7%, segons el Informe Econòmic 2017.

Dins del sector de serveis el subsector més important continua ser comerç i la reparació de vehicles de motor amb 8.851 persones assalariades, un increment de 0,2% sobre l’any 2017. Tot i que continua reduir la seva participació sobre el total que representa 22,8% (participació més baixa dels anys sobre quals hi ha dades disponibles). Per altra banda el canvi més significatiu en nombre d’assalariats dins d’aquest sector ha experimentat el subsector d’activitats immobiliàries, de lloguer i serveis empresarials amb un increment a l’any darrere de 9,1%, 457 assalariats més que l’any 2017, assolint ocupació de 14% del pes total d’assalariats d’Andorra amb 5.452 persones. Mentre que l’hotaleria amb 5.092 assalariats en l’any 2018 ha concentrat el mateix pes total d’assalariats que el 2017 de 13,1%. Següits per el subsector de l’administració pública, defensa i seguretat social obligatòria que mentre que ha tingut un increment de 1,5% en nombre d’assalariats, arribant a 4.444, per quart any seguit ha perdut el pes total fins a l’11,4%. El subsector anomenat altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals ha portat una taxa de pes de 7,7% amb 2.869 persones assalariades. Les activitats sanitàries i veterinàries en porten 5,3% i 2.076 assalariats. El sector financer amb 1.873 d’assalariats ha experimentat una variació sobre el any darrere molt petita de 0,3% i el seu pes total és al 4,8%. L’educació amb 599 assalariats porta un pes total d’1,5%. La resta d’activitats en el sector de serveis ocupen un pes forca inferior.

El sector secundari, que inclou la indústria i la construcció, també ha vist un augment de nombre d’assalariats. La construcció ha experimentat un creixement més alt durant l’any 2018, de 6,5%, que representa un total de 3.063 assalariats dins d’aquest sector, portant un pes total de 7,9% d’assalariats. Aquest creixement de l’ocupació assalariada dins la construcció és molt més alt que en els dos anys darrere, quan havia registrat un creixement de 2,1%. Dins de la indústria l’increment del nombre d’assalariats era baix, només 0,8%, però de l’altra banda l’any 2017 aquest sector fins i tot a registrat un descens. Així doncs, es pot dir que la indústria en els últims anys ha mantingut més o menys el mateix nivell de l’ocupació assalariada, cap a les 1600 assalariats, que en any 2018 ha representat el 4,2% de nombre total de assalariats a Andorra.

Finalment el sector primari té un pes petit dins el mercat laboral d’andorra, amb 164 assalariats (0,4%), llavors malgrat el descens de l’ocupació assalariada dins aquest sector la seva incidència en l’economia andorrà és menor, i aquests canvis no afecten molt el conjunt de l’economia.

Lucyna Katarzynska

Read more: Negocis i economia ...